Значення пошуково-дослідницької діяльності для пізнавального розвитку дітей

Щодня сучасна людина потрапляє під інформаційний шквал. Щоб опрацювати отриману інформацію, їй необхідно воло­діти певними вміннями та пізнавальними навичками. Тому сьогодні одним з актуальних завдань, що стоять перед педагогами, є вдоскона­лення роботи з пізнавального розвитку дошкільників.

Уже у старшо­му дошкільному віці помітно підвищуються можливості пізнавальної діяльності, зростає пізнавальна активність дітей, яка може бути реалі­зована через пошуково-дослідницьку діяльність. Адже саме цей вид діяльності вдало поєднує чутливість і діяльність, які є основою розу­мового розвитку дошкільника.

У ході дослідницько-пошукової діяльності вихователь спільно з дітьми може досліджувати явище або об'єкт, змінювати умови їх іс­нування, ситуації та засоби дослідження. Для дітей стає доступним те, що в об'єктивно існуючій природі не піддається спостереженню.

З огляду на це можна виділити основну пізнавальну функцію пошуково-дослідницької діяльності - виявлення і демонстрація зв'язків, недоступних для органів чуття дитини. Адже пошуково-дослідницька передбачає розв'язання дошкільни­ками ситуацій за допомогою проведення дослідів, під час яких діти задіюють свій чуттєвий досвід, самостійно аналізують результати, роблять умовиводи, пізнають сутність того чи того явища.

Крім цього, пошуково-дослідницька діяльність сприяє удоско­наленню пам'яті дітей, активізації їхніх розумових процесів, стиму­лює розвиток у них мовленнєвих навичок. А отже, у дітей накопи­чується досвід розумових дій та операцій, тобто формуються розу­мові уміння.

Завдання дорослих, які організовують пошуково-дослідницьку діяльність, - допомогти дітям:

- систематизувати та поглибити знання;

- засвоїти нові способи пізнавальної діяльності;

- усвідомити причинно-наслідкові зв'язки, які недоступні для органів чуття дитини;

- узагальнити власний досвід.

Організація освітнього процесу в нашому дошкільному за­кладі базується на моделі особистісно орієнтованої взаємодії педа­гогів з вихованцями, яка дає змогу дітям реалізувати свої пізна­вальні потреби. Аналізуючи організацію практичної діяльності з ді­тьми різного віку, ми дійшли ви­сновку, що необхідно активізувати саме роботу пошуково-дослідниць­кого змісту. Адже ефективність освітнього процесу безпосередньо залежить від емоційного забарвлення діяльності, чуттєвого досвіду та від усвідомлення кожною дитиною своїх можливостей - невід'ємних складових дитячого експериментування

Завдання пошуково-дослідницької діяльності

Технології дитячого експериментування у нашому дошкільному закладі спрямовано на інтеграцію з різними сферами діяльності ді­тей. Основою роботи педагогів у цьому напрямі стали методи, що по­силюють розвивальну функцію навчання. Педагогічний колектив по­ставив перед собою мету розв'язати у процесі організації пошуково-дослідницької діяльності такі завдання:

• розвинути уміння дітей взаємодіяти з об'єктом, що дослі­джується, тобто озброїти їх новими способами пізнання навколишнього світу;

• розвинути пізнавальні психічні процеси;

• сформувати чіткі уявлення про багатоманітність світу в сис­темі взаємозв'язків і взаємозалежностей.

Створення умов для розвитку дослідницьких умінь дітей

У нашому дошкільному закладі створено оптимальні умови для розвитку дослідницьких умінь дітей, практичного пізнання ними на­вколишнього світу і впорядкування їхніх уявлень про явища, об'єкти довкілля та їх взаємозалежність.

У кожній віковій групі створено куточки живої природи, оформ­лено центри води та піску, де діти можуть більше дізнатися про влас­тивості об'єктів природи.

Для вихованців старших груп створено куточки експерименту­вання, в яких розміщено різноманітні матеріали та обладнання для дослідів. Тут є все необхідне для набуття дітьми власного пізнаваль­ного досвіду.

Крім обладнання для спеціальних куточків, у кожній групі вихо­вателі виготовили дидактичні ігри та посібники із залишкових та природних матеріалів для проведенняіндивідуальної роботи.

Форми організації та методика проведення пошуково-дослідницької діяльності

Технології дитячого експериментування вихователі використо­вують у всіх видах дитячої діяльності. Основою роботи є заняття комплексного типу, на яких велику увагу приділяємо розв'язанню проблемних завдань як-от: «Як ви вважаєте, чому...», «Як довести що...», «Що вийде, якщо» тощо. Це дає дітям можливість краще розу­міти причинно-наслідкові зв'язки у довкіллі.

Так, розвиваючи комунікативно-мовленнєві здібності дітей, педагоги пропонують вихованцям використати відповідну картку-схему, здійснити уявну мандрівку до якого-небудь об'єкта природи, а потім скласти розповідь від його імені.

Подобається дітям така форма роботи, як «Аукціон ідей». Під час проведення такого аукціону діти описують характерні особли­вості запропонованого об'єкта чи матеріалу і оцінюють їх з точки зо­ру практичного застосування людиною у теперішньому часі і в май­бутньому.

Реалізуючи завдання з формування елементар­них математичних уяв­лень,вихователі навчають дітей рахувати, вимірюва­ти, порівнювати. Адже во­лодіння математичними операціями дає дітям змо­гу свідомо та планомірно проводити експерименти і самостійно аналізувати їх результати.

Найбільшої результа­тивності пошуково-дос­лідницька діяльність до­шкільників досягає під час реалізації проектів. Педагоги змогли створити ситуації успіху для кож­ної дитини завдяки дифе­ренційованому підходу до проведення експеримен­тальної діяльності. Для самоствердження дітей дуже важливо підтримати ініціати­ву й активність кожного вихованця та наповнити його життя яскра­вими враженнями і відкриттями. Так, наприклад, у процесі реаліза­ції проекту «Диво-овочі» за допомогою цікавих дослідів, спостере­жень діти ознайомилися з особливостями певних овочів, їхніми лі­кувальними властивостями, навчилися практично використовувати набуті знання. Під час презентації результатів проекту кожна дитина представила виготовлений разом з батьками макет «Овочі у нашому житті».

У ході пошуково-дослідницької діяльності вихователі, взаємоді­ючи з дітьми, завжди спираються на їхній безпосередній досвід, зба­гачують його, спонукають малюків до активного пізнання світу. Пе­дагоги не повідомляють дітям готові знання та не пропонують спо­соби дії, а створюють проблемні ситуації, розв'язуючи які, діти ак­тивізують свій попередній досвід і збагачують його новими знання­ми та вміннями.

Отримані під час пошуково-дослідницької діяльності знання ді­ти закріплюють протягом року в ігровій, театральній, образотворчій діяльності.

Комплексне використання дитячого експериментування у різ­них сферах життєдіяльності дошкільників дало змогу максимально реалізувати потребу наших вихованців у нових враженнях, знаннях, самоствердженні.

Експеримент-один з основних методів наукового дослідження - вивчення, дослідження явищ і процесів шляхом їх відтворення, моделювання в штучних або природних умовах

Дослід - відтворення якого-небудь явища або спостереження за новим явищем у певних умовах з метою вивчення, дослідження.

Література:

1. Журнал «Вихователь-методист» №7, 2010, ст42.

2. С. Ніколаєнко «Організація дослідницько-пошукової діяльності з дошкільниками», К.: 2006.

Кiлькiсть переглядiв: 306

Коментарi