Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 н.р.

1. Забезпечення відповідності змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку основним вимогам та концептуальним засадам Базового компоненту дошкільної освіти чинним комплексним, парціальним та спеціальним освітнім програмам. Формування україноцентричного контенту в дошкільній освіті.

2. Розпочати роботу над проблемою «Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників».

3. Активізувати роботу з формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку.

4. Керуючись концептуальними засадами реформування освіти «Нова українська школа» забезпечити неперервність дошкільної і початкової ланок освіти.

Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 н.р.

1. Забезпечити систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програм розвитку дитини, створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні, навчально-методичні і матеріально-технічні умови для стовідсоткового охоплення обов’язковою якісною дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку через урізноманітнення моделей і форм її здобуття та покращення фізичного та психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства.

2. Розпочати роботу з формування у дітей дошкільного віку уявлення про структуру трудового процесу, взаємозв’язок між компонентами трудової діяльності, про природні ресурси, необхідність їх економного використання, про необхідність трудової діяльності в житті людей.

3. Створити відповідні умови для підвищення інтересу дітей до життя українського народу, до його історії та культури, до природи України шляхом активізації художньо-мовлиннєвої діяльності.

4. Забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання підростаючого покоління.

Завдання педагогічного колективу на 2016-2017 н.р.

1. Забезпечувати систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та ро­з­в­итку ді­тей дошкільного віку відповідно до вимог Базового ком­поненту до­шкільної ос­віти та програм розвитку дитини, створювати оптимальні ор­га­нізаційно-педа­гогічні, санітарно-гі­гієнічні, навчально-методичні і ма­те­­­ріа­ль­но-технічні умо­ви для стовід­со­т­кового охоплення обов'язковою якіс­ною до­шкі­льною ос­ві­тою дітей старшого до­шк­і­ль­ного ві­ку через урі­з­­но­маніт­нення мо­делей і форм її здобуття.

2. Продовжити роботу над проблемою патріотичного виховання дітей дошкільного віку, як однієї із важливих складових екологічної освіти особистості.

3. Розпочати роботу з економічної освіти дітей дошкільного віку з метою формування первинного економічного досвіду.

4. Активізувати роботу з музичного виховання як однієї із складових формування особистості та розвитку дитини дошкільного віку.

Кiлькiсть переглядiв: 170

Коментарi